mixi THAILAND


เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

mixithailand.com และผู้ร่วมค้าให้บริการคุณ หากคุณได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ mixithailand.com ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเรา กรุณาอ่านรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ mixithailand.com ได้ทำการตกลง ยินยอม และยอมรับตามข้อผูกมัดทางกฎหมายทุกอย่างในเงื่อนไขการให้บริการที่แจ้งไว้ ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม mixithailand.com หรือส่งเมล์ถึงเรา ถือได้ว่าคุณได้ติดต่อกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะได้รับการติดต่อจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อคุณผ่านทางเมล์หรือแจ้งเป็นประกาศในเว็บไซต์ คุณตกลง ยอมรับในข้อความ ประกาศ ข้อความแจ้งและการติดต่อด้านอื่นๆที่เราจัดให้เป็นลายลักษณ์อักษรในทาง อิเล็กทรอนิกส์

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น โลโก้ ไอคอน ภาพ เสียง การถ่ายโอนข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และซอฟแวร์ เป็นทรัพย์สินของ mixithailand.com หรือเป็นของผู้ผลิตเนื้อหาและเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา การรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ mixithailand.com เป็นทรัพย์สินของ mixithailand.com แต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ mixithailand.com ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ mixithailand.com อีกทั้งยังรวมถึงภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น โลโก้ คำ ตัวหนังสือ และชื่อสำหรับการให้บริการ ฯลฯ รวมเรียกเป็น เครื่องหมายการค้า ของ mixithailand.com ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ mixithailand.com ให้เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ไม่ได้เกิดจากหรือเป็นของ mixithailand.com และก่อให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งการกระทำใดๆที่เป็นการทำให้ mixithailand.com เสื่อมเสีย

การปฏิเสธและจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ mixithailand.com ไม่สามารถรับประกันข้อมูล และส่วนประกอบดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากความผิดพลาด รวมถึงไม่สามารถรับประกันผลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของ mixithailand.com, หรือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือการกระจายเนื้อหาข้อมูล การบริการ หรือการทำการค้าผ่าน mixithailand.com เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย mixithailand.com บนพื้นฐานของ "ตามสภาพของสินค้า/ข้อมูลที่เป็นอยู่" และหลักของ "ตามที่สินค้า/ข้อมูลนั้นถูกหามาได้" ไม่รับรองหรือไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความ เนื้อหา ข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด, mixithailand.com ขอปฏิเสธการให้การรับประกันทั้งปวงไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมเพื่อการใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง mixithailand.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์, หรือจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเว็บไซต์ , รวมถึงและไม่จำกัดเพียงผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะเจาะจง mixithailand.com ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาที่แจ้งก่อนได้รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นขึ้นอยู่กับการหาได้/การมีอยู่ และอาจหมดได้ทุกเมื่อ หากเราไม่สามารถจัดหาได้ตามคำสั่งซื้อของคุณ, เราจะแนะนำทางเลือกอื่นให้คุณ

บัญชีของคุณ

mixithailand.com จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ให้ผู้ซึ่งสามารถชำระเงินโดยบัตรเครดิต หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาใช้บริการ mixithailand.com ภายใต้ความดูแลของ บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น mixithailand.com และผู้ร่วมค้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ, ยกเลิกบัญชี , ตัดทอนหรือแก้ไขเนื้อหา , หรือระงับคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

mixithailand.com พยายามให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบมีความถูกต้องมากที่ สุด อย่างไรก็ตาม mixithailand.com ไม่สามารถรับประกันข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ทันกาลเวลา และปราศจากความผิดพลาด

นโยบายเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และความสมบูรณ์ทางกฎหมาย

กรุณาทำความเข้าใจในนโยบายอื่นๆ ของเรา, ซึ่งอยู่ใต้หัวข้อบริการลูกค้า ในเว็บไซต์ คุณตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่แจ้งไว้ในนโยบายเหล่านั้นด้วยเมื่อคุณเยี่ยมชม mixithailand.com เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบาย และเงื่อนไขการใช้เมื่อใดก็ได้ ถ้าเงื่อนไขใดๆ ก็ตามไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และใช้บังคับไม่ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อการมีผลสมบูรณ์ของข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นใดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงฉบับนี้

ความผิดพลาดและขาดตกบกพร่อง

เราไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์/ใส่ข้อมูล หรือข้อมูลไม่ถูกต้องที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล ราคา และการลดราคา ที่แจ้งไว้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ส่วนของการสมัครสมาชิก

1. ผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้สั่งซื้อ บริการ และ/หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใน mixithailand.com ได้
2.
ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ที่เป็นความจริงเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ส่งสินค้า หากทาง mixithailand.com ตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมา ไม่เป็นความจริง ทาง mixithailand.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม
3.
การสมัครสมาชิกกับ mixithailand.com นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
4.
ผู้ใช้สามารถใช้งานชื่อผู้ใช้ที่สมัครขึ้นมาใหม่ได้ทันทีหลังจากที่สมัครแล้ว
5.
ห้ามใช้ชื่ออีเมลในการสมัครที่เป็นชื่อที่มีคำหยาบคาย เสียดสี ดูหมิ่น บุคคลใดบุลคลหนึ่งเป็นอันขาด หากทาง mixithailand.com พบเห็น จะทำการยกเลิกสมาชิกนั้นทันที
6.
ทาง mixithailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ในด้านข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูล ทุกๆ อย่างภายในเว็บไซด์ หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรม ความผิดพลาดจากระบบของเครื่อง Server หรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซด์ ทั้งสิ้น
7.
หากผู้ใช้พบความไม่ปกติภายในเว็บ mixithailand.com สามารถแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสายด่วนที่ 02-118-6336-7 ทันทีที่พบเห็น
8.
ผู้ใช้จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ก่อนที่จะสมัครสมาชิกกับทาง mixithailand.com เพื่อทำรายการต่างๆภายใน mixithailand.com
9.
หากผู้ใช้สมัครสมาชิกเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานต่างๆของร้าน mixithailand.com

ส่วนของการทำรายการสั่งซื้อสินค้า

1. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการซื้อสินค้าว่าถูกต้องก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทำรายการ
2.
หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการซื้อสินค้า อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการสินค้า ทาง mixithailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีนี้ เนื่องจากได้ระบุไว้ในข้อ 1 แล้ว
3.
สินค้าที่ทางสมาชิกสั่งซื้อบางรายการ สินค้าอาจหมด ดังนั้นเพื่อความแน่ใจ ควรติดต่อกับทาง mixithailand.com ก่อนทำรายการสั่งซื้อหรือสายด่วนที่ 02-118-6336-7
4.
ในการสั่งซื้อสินค้าใน mixithailand.com สมาชิกจำเป็นจะต้องยอมรับข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าก่อน หากไม่สามารถยอมรับข้อตกลง กรุณายกเลิกการทำรายการสั่งซื้อ
5.
หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถติดตามสถานะของรายการผ่านเมนูบัญชีของสมาชิกได้
6.
หากทาง mixithailand.com พบเห็นว่า ทางสมาชิก ทำรายการสั่งซื้อสินค้าเล่นๆ โดยที่ไม่ต้องการสั่งซื้อจริง เพื่อเป็นการสร้างปัญหาให้กับระบบของ mixithailand.com แล้วนั้น ทางเราจะยกเลิกสมาชิกท่านนั้นทันที
7. 
สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงการจัดส่ง ทั้งหมดก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้า
8.
สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงในการทำรายการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับทาง mixithailand.com

ส่วนของการจัดส่งสินค้า

1. สมาชิกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ในการส่งสินค้า และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ตามความเป็นจริง มิเช่นนั้น ทาง mixithailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหาย ของสินค้าทั้งหมดที่ทำรายการสั้งซื้อ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ได้ด้วย
2.
สินค้าทั้งหมดภายใน mixithailand.com จะมีการจัดส่งโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) วิธีเดียว เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มการรับประกันความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าที่จัดส่งได้ ค่าจัดส่งจะคิดตามอัตราน้ำหนักของสินค้า โดยสมาชิกสามารถดูอัตราค่าบริการได้ที่ตระกร้าสินค้า หลังจากหยิบสินค้าลงตระกร้าแล้ว 
3.
การส่งสินค้า จะส่งให้หลังจากที่สมาชิกได้ชำระเงินค่าสินค้า, ค่าจัดส่ง และยอดเงินที่สมาชิกชำระเงินเข้ามาในบัญชีของร้าน mixithailand.com สามารถถอนได้แล้วเท่านั้น
4.
ทาง mixithailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ไม่มีเราเป็นสาเหตุให้ล่าช้า ในทุกๆ สาเหตุที่เกิดขึ้น
5.
ทาง mixithailand.com ไม่มีนโยบายในการรับสินค้าคืนหลังจากชำระเงินและจัดส่งสินค้าไปแล้ว ฉะนั้นก่อนสั่งซื้อโปรดพิจราณาสินค้าให้รอบคอม หากสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ 02-118-6336-7 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. 
สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงในการจัดส่ง ก่อนการทำรายการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่คุณเลือกไว้


You have no product to wishlist.

Bookmark This

Follow Us

Powered by CoalaWeb

หมวดสินค้า

รับข่าวสารและโปรโมชั่น

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ ของทางบริษัท

Visitors Counter

682934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1228
1303
1228
670685
26220
59833
682934
Your IP: 204.236.235.245
2014-06-15 21:34:24