เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
  1. Facebook Account ที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องเป็น Facebook บุคคลที่มีตัวตนจริง, ใช้งานจริง และสามารถตรวจสอบได้ และไม่เป็น Facebook ที่สมัครมาเพื่อใช้ในลักษณะที่มีการเปิดใช้งานเพื่อร่วมกิจกรรม EVO Share เท่านั้น
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตั้งค่าการแชร์เมื่อมีการขอสิทธิ์( Authorize) ครั้งแรกเป็น สาธารณะ(Public) เท่านั้น เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบการแชร์เหล่านั้นได้
  3. หากบริษัทพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการตั้งสถานะการแชร์ไม่เป็น สาธารณะ(Public) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม
  4. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกว่าวเอง ณ วันที่มารับของรางวัล
  5. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด
  6. รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น หรือ ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  8. หมดเขตร่วมกิจกรรม 30 เมษายน 2557
  9. จับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัทฯ และประกาศผลผู้โชคดี 2 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บ mixithailand.com และทาง Fanpage facebook.com/mixiThailand